Semalt internet galplygy barada doly gollanma hödürleýär

Internet her kim üçin diýen ýaly giň çeşme. Elektron söwda web sahypalary, dünýädäki dürli müşderilere ýetmek arkaly internetden peýdalanýar. Köplenç adamlar wagtyň geçmegi bilen elýeterli bolan köp sanly web programmirleme aýratynlyklary sebäpli internet marketing usullaryny ulanýarlar. Şeýle-de bolsa, bu çeşme kiber jenaýatçylaryň köpüsiniň ünsüni özüne çekýär. Adamlar köp web sahypasyny ýasaýarka, kiber jenaýatçylar gurallaryny we usullaryny täzelemegi dowam etdirýärler we kompýuter birikmesiniň her görnüşi diýen ýaly bir ýa-da köp sanly hüjüme sezewar edilýär. Web sahypalaryny döredenimizde, sahypany SERP sanawynda ýokary saklamak üçin esasan önüm / hyzmat beriş, şeýle hem internet marketing endiklerine üns berýäris. Netijede, hakerleriň potensialy we töwekgelçiligi onlaýn işlerimizde hiç haçan göz öňünde tutulmaýar. Netijede, internetde galplyklar köpelýär.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko size iň adaty internet galplyklaryna göz aýlamagy teklip edýär:

  • Balyk tutmak.

Bu usul klon web sahypalarynyň döredilmegini öz içine alýar. Netijede, kiber-jenaýatçy basmak we galp sahypa şahsy maglumatlary bermek üçin garaşylmadyk pidany gazanyp biler. Munuň hilesi, diňe bir maglumat almak bilen çäklenmän, esasy jenaýat geçirimleri üçin ulanýan üçünji taraplara maglumatlaryň syzmagyna sebäp bolýar. Ingetip gelýän balykçy hüjümleri barada myhmanlaryňyza üns bermek möhümdir.

  • Spam

Spam hatlary, belli bir zady ýerine ýetirmegi talap edýän bu näbelli e-poçta. Spam hatlarynyň köpüsinde zyýanly web sahypalaryna baglanyşyklar, şeýle hem hakeriň ähli ýagdaýa doly gözegçilik etmegine mümkinçilik berýän çagyryş haýyşlary bar. Spam hatlary käbir köpçülikleýin jenaýat işlerini we kezzapçylyk ýaly beýleki ýerli jenaýatlary amala aşyryp biler.

  • Klon saýtlary.

Şeýle hem, haker käbir onlaýn aldawlaryny amala aşyrmak üçin galp web sahypalaryny döredip biler. Galp web sahypalary alyjylary nyşana alyp, nädogry internet sahypasynda satyn almaga mejbur edip biler. Netijede, pul eýeçiligi aýdyň bolmadyk täjir hasabynda ýitýär. Galp web sahypalary, müşderileriňiziň dükanyňyza bolan ynamyny ýitirip, ähli prosesi kynlaşdyryp biler.

  • Hack etmek.

Hack etmek, kompýuteriň ýa-da onlaýn usullaryň bikanun girilmegi ýa-da rugsat berilmegi. Hakerler gelip, onlaýn dükanlara baryp, millionlarça nagt pul alýarlar. Beýleki ýagdaýlarda hakerler millionlarça ulanyjydan gymmatly maglumatlary hem alyp bilerler. Haker kanun tarapyndan jezalandyrylýar we türme tussaglygyna höküm edilip bilner. Hyzmatdan ýüz öwürmek, islegler bilen serweri aşa köp ýüklemegi öz içine alýan umumy haker prosedurasydyr. Bu we başga-da köp haker, SEO tagallalarynyň hemmesini puja çykarýan web sahypasyny ýykyp biler.

Netije

Her onlaýn işiň gowy dowam etmegi üçin internet galplygy, şeýle hem haker synanyşygy bolmaly. Netijede, internet ulanylanda dürli adamlaryň dürli sebäpleri bar. Web sahypasynyň eýeleri üçin sahypaňyza hüjüm edip biljek web galplyklaryndan habarly bolmak möhümdir. Mundan başga-da, hakerler müşderileriňizi nyşana alyp, köp sanly maglumatlary ogurlap bilerler. Mysal üçin, hakerler fişing ýa-da spam arkaly uly kredit kartoçkalaryny ogurlap bilerler. Internet gollanmasy barada şu gollanmada öwrenip bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypaňyzy howpsuz we howpsuz ulanyp bilersiňiz.

mass gmail